Dränering består i huvudsak av tre komponenter:

  1. Fuktskydd för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt.
  2. Dräneringsrör som leder bort regnvatten till kommunens
    dagvattenledning eller en brunn.
  3. Grovt grus eller makadam som snabbt leder bort fukt och vatten.

Ovanstående gäller för alla typer av husgrunder.

Vid dränering av betongplatta
eller krypgrund, behövs dräneringsrör och makadam.

En källarmur fuktskyddas med markskivor som isolerar källaren eller
fuktskydd med hjälp av särskilda plastmattor,som till exempel
platonmatta.

 

Allmän information om dränering.

Dränering behövs för alla typer av husgrunder.
Hur dräneringen ska utformas beror på typen av husgrund och
hur markförhållanden är.

Lerjord är särskilt problematiskt eftersom lerjorden behåller fukten
från regnvatten kvar längre i marken.
Grunden utsätts för fukt under längre tid än om marken består av grus.
Om marken består av grus kommer smältvatten och regnvatten att
rinna undan betydligt fortare.

 

Problem som uppstår vid dålig dränering.

en dåligt fungerande dränering
leder till ökad fuktighet i källaren.
Hus med källare kan drabbas av översvämning
om dräneringen inte fungerar.
Förutom att saker som förvaras i källaren kan skadas kan även
grunden vittra sönder omden aldrig tillåts torka ut.
De flesta byggmaterial klarar av en hög fuktighet under en viss tid.
Alla byggmaterial tar skada om materialet aldrig får torka ut ordentligt.

En för hög luftfuktighet i källaren kan även leda till att utrymmen
ovanför tar skada av fukten.
Stommen till själva huset kan drabbas, med mögel som följd.

 

Behöver du en ny dränering ring till oss!

036-150 160